Privacyverklaring

Zorgvuldigheid

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met het doorgeven van uw gegevens geeft u ons
toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor
we uw gegevens gebruiken.


Verstrekken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die
noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.

Waarvoor
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
*het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons hebt verstrekt;
*u te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
*u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
*indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de
belastingaangiften.

Hoelang
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

Derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken is onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijzigen
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist
of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te
verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. U heeft het recht
om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website
Op onze website wordt geen gebruik gebruikt van Cookies. Een bezoek aan de website wordt door
ons niet verder geanalyseerd.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en
organisatorische maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u
daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contact
Juch Belastingadviesbureau, Damzigt 14 D, 3454 CD De Meern, T: 030-6777331