Begrotingsakkoord/Belastingplan 2014

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in de  ‘Tweede Nota van Wijziging op het Belastingplan 2014’  de aanpassingen naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2014, dat op 11 oktober 2013 is gesloten met de fracties D66, Christenunie en SGP, vastgelegd.

De belangrijkste wijzigingen op het oorpronkelijke Belastingplan 2014:

– Tijdelijke (in 2014) verlaging tarief box 2 van 25% naar 22% (tot 250.000,-).

– Terugdraaien geplande verlaging van de zelfstandigenaftrek.

– De geplande afbouw van de algemene heffingskorting vanaf de 4e schijf wordt teruggedraaid.

– Een tijdelijke verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf in 2014 van 0,75%.

– Verdere verlaging van de 30% marge van het gebruikelijk loon vanaf 2015.

– De werkbonus voor oudere werkenden gedurende 61-64ste leeftijd, wordt in 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft.

– De fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten blijft in versoberde vorm bestaan.

– De regeling dat de aftrek van hypotheekrente herleeft na afloop tijdelijke verhuur wordt verlengd tot eind 2014.

– De aanpassing in de kinderbijslag, waarbij de leeftijdsdifferentiatie zou komen te vervallen, wordt teruggedraaid.

– De 80%- regeling bij uitkering ineens van het stamrecht in 2014 wordt beperkt. De beperking is dat de werkgever het geld vóór 15 november 2013 op de rekening van de stamrecht BV moet hebben overgemaakt.

– De tijdelijke maatregel verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud (1 maart 2013 tot 1 maart 2014)  wordt verlengd tot eind 2014.

– Werkgeverspremies AWF/AOF worden verlaagd om arbeid goedkoper te maken.

– De maatregel om voor schoolboeken weer te moeten betalen, gaat niet door.

– De geplande MRB verlaging wordt teruggedraaid.