Prinsjesdag 2020: Belastingplan 2021

Een aantal in het oog springende veranderingen per 1-1-2021:

 1. Box 3 heffing:
  • de heffingsvrije voet wordt verhoogd naar e. 50.000,- per belastingplichtige;
  • er gelden 3 schijven met percentage fictief rendement:

* van  e. 50.000,- – e. 100.000,-               1,90%

* van e. 100.000,- tot e. 1.000.000,-       4,50%

* van e. 1.000.000,- en meer                  5,69%

  • het belastingtarief wordt verhoogd van 30 naar 31%.
 1.  Overdrachtsbelasting:
  • voor starters van 18 tot 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning;
  • voor beleggingspanden en overige niet-eigen woningen gaat het percentage van 6 naar 8%.
 2.  Zelfstandigenaftrek:
  • versnelde afbouw van de aftrek tot e. 3.240,- in 2036.
 3. Vennootschapsbelasting- tarief:
  • e. 0,- tot e. 245.000,-       15%
  • e. 245.000,- en meer       25%
 4. Werkkostenregeling: vrije ruimte
  • tot en met e. 400.000,- loon       1,7% (was 3%)
  • boven e. 400.000,- loon              1,18% (was 1,2%)
 5. Verliesverrekening:
  • Er is aangekondigd dat per 1-1-2022 er een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening komt (is nu 6 jaar);
  • Tot 1 mln. Is het verlies volledig verrekenbaar met de belastbare winst en daarboven 50%.

Prinsjesdag 2019: Belastingplan 2020

Ook dit jaar heeft de regering met Prinsjesdag haar voornemens voor 2020 gepresenteerd.

We noemen de voor ons meest in het oog springende veranderingen:

1) Tarieven box 1. Er gelden in 2020 de volgende inkomstenbelastingtarieven:

– 19,45% tot 34.300 euro (alleen voor Aow gerechtigden)

– 37,35% tot 68.507 euro;

– 49,50% boven 68.507 euro.

2) Zelfstandigenaftrek. Deze ondernemersaftrek wordt in 9 jaarlijkse stappen verminderd tot 5.000 euro in 2028. Voor 2020 is de aftrek 7.030 euro.

3) Aftrekposten. Naast de hypotheekrenteaftrek worden nu ook een aantal andere aftrekposten aftrekbaar tegen maximaal  46% (en niet meer max. 49,5%). We noemen: alimentatie, zorgkosten, giften en ondernemersaftrekken.

4) Werkkostenbudget. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt voor de eerste 400.000 van de loonsom verruimd tot 1,7% (was 1,2%).

5) Elektrische auto. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog naar 8% over de eerste 45.000 van de catalogusprijs. De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd tot 22% in 2026.

6) Fiets van de zaak. Voor het privégebruik van de (elektrische) fiets van de zaak moet 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij het loon worden geteld.

7) Vennootschapsbelastingtarief.  Het belastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt in 2020 naar 16,5%. In 2021 daalt dit tarief verder naar 15% en wordt ook het hoogste tarief lager:  21,7% (was 25%).

8) Kleineondernemersregeling Btw.  Deze regeling wordt omgevormd naar een omzetafhankelijke regeling: er kan een vrijstelling btw worden verkregen bij een omzet tot 20.000 euro per jaar.

Prinsjesdag 2018: Belastingplan 2019

Zoals gebruikelijk worden op Prinsjesdag de belastingwijzigingen voor 2019 en verder gepresenteerd.

De meest in het oog springende wijzingen zijn:

Inkomstenbelasting

*Tarief box 2: een verhoging van het box 2 tarief van 25% nu naar 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de verlaging van de vennootschapsbelasting in die jaren.

*Rekening-courant dga’s:  vanaf 2020 worden schulden aan de eigen vennootschap voor zover meer dan e. 500.000,- belast in box 2 als dividenduitkering.

*Monumentenaftrek: de monumentenaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling ter instandhouding van monumentwoningen.

Loonheffing

*Fiets van werkgever:  vanaf 2020 geldt er een forfaitaire bijtelling van 7% bij het loon voor een ter beschikking gestelde zakenfiets.

Vennootschapsbelasting

*Tarief vennootschapsbelasting: deze gaat in stappen omlaag: winst tot e. 200.000,- van 20% (2018) naar 19% (2019) naar 17,5% (2020) naar 16% (2021); winst vanaf e. 200.000,- van 25% (2018) naar 24,3% (2019) naar 23,9% (2010) naar 22,25% (2021).

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

*Verliesverrekening ondernemers: bedrijven kunnen vanaf 2019 hun verliezen nog maximaal 6 jaren voorwaarts compenseren met winsten. Voor bestaande verliezen blijft de huidige regeling van hooguit 9 jaren gelden

*Beperking afschrijving bedrijfspanden: Panden in eigen gebruik kunnen vanaf 2019 nog worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (was 50%).

Omzetbelasting

*Lage btw tarief: het 6% btw tarief wordt per 2019 verhoogd naar 9%.

*Kleine ondernemersregeling: ondernemers met een omzet tot e. 20.000,- kunnen vanaf 2020 kiezen voor een btw-vrijstelling.

Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft.

Prinsjesdag 2017: Belastingplan 2018

Het belastingplan 2018 kenmerkt zich door weinig aansprekende wijzigingen; De reden hiervoor is dat het demissionaire kabinet Rutte geen controversiële maatregelen mag aankondigen. Het wachten is dan ook op het nieuwe kabinet.

Enige aangekondige maatregelen voor 2018 zijn:

 • de heffingskortingen en belastingschijven in de inkomstenbelasting worden slechts marginaal verhoogd dan wel verlaagd;
 • de inkeerregeling voor verzwegen inkomsten en vermogen per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat betekent dat er nadien geen boetematiging meer plaatsvindt;
 • de verhoging van de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen wordt met een jaar verlengd tot eind 2018;
 • de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting om winstdrainage tegen te gaan wordt aangescherpt met een dubbele zakelijkheidstoets;
 • afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018;
 • voor de bepaling van de toeslagen wordt een stijging in het inkomen van de ex-partner of medebewoner in het jaar van vertrek op verzoek niet meegenomen.

Meer over de belastingplannen 2018 lees u op rijksoverheid.nl

Prinsjesdag 2015: Belastingplan 2016

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2016:

 • verlaging van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verlaagd van 42% naar 40,15%);
 • verlening van de derde schijf IB (wordt per 1 januari 2016 verlengd van € 57.584 naar € 66.420);
 • wijziging van het tarief van de eerste schijf IB (wordt verhoogd van 36,5% naar 36,55%);
 • verhoging van de arbeidskorting;
 • steilere en volledige afbouw van de algemene heffingskorting;
 • eenmalige verhoging ouderenkorting
 • herziening box 3 per 1 januari 2017 (vrijstelling naar 25.000 p.p.);
 • verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (max. verhoogd met e. 606,-);
 • integratie S&O- afdrachtsvermindering en RDA per 2016;
 • verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning (per 1 januari 2017 weer naar e. 100.000,-);
 • meer aansluiting tussen de LB en de IB;
 • uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen;
 • fiscale behandeling kinderalimentatieverplichting;
 • erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting;
 • heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen;
 • herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit.

 

Prinsjesdag 2014: Belastingplan 2015

De wijzigingen van het Belastingplan 2015 vallen mee en zijn relatief bescheiden van omvang gebleven.

We noemen de belangrijkste:

 • het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting gaat van 2% naar 2.32% en vanaf 2016 wordt het 3,32%;
 • de afbouwgrens voor de arbeidskorting wordt verhoogd naar € 49.900,-;
 • het eerste schijftarief wordt verhoogd van 36,25% naar 36,5%;
 • de ouderenkorting wordt per 2016 verlaagd;
 • de ouderentoeslag voor box 3 (€ 27.984 in 2014) wordt per 2016 afgeschaft;
 • de zogenoemde doelmatigheidsmarge voor de gebruikelijkloonregeling gaat van 30% naar 25%;
 • ook in 2015 kan bij volledige opname van het resterende levenslooptegoed worden afgerekend tegen 80% van de waarde;
 • het verlaagde 6% btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen blijft gelden tot 1 juli 2015;
 • de termijn van dubbele aftrek van hypotheekrenteaftrek voor woningbezitters die hun oude woning nog niet hebben verkocht, wordt permanent drie jaar;
 • ook blijft de aftrek van hypotheekrente mogelijk voor een huis dat te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest;
 • de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar;
 • de werkkostenregeling (WKR) is per 2015 voor alle werkgevers verplicht;
 • voor de WKR wordt het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd, dit gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur;
 • onder de WKR hoeft een werkgever voortaan nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is;
 • zaken die eerst alleen verstrekt mochten worden, mogen vanaf 1 januari 2015 ook onbelast worden vergoed;
 • de vrije ruimte voor de WKR wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

Geen verlenging verruimde vrijstelling voor schenking t.b.v. eigen woning

De maatregel voor het belastingvrij schenken van 100.000 euro ten behoeve van de aankoop of verbouw van een eigen woning wordt in 2015 zeker niet verlengd.

In de eerst helft van 2014 is al 50.000 keer gebruikgemaakt van de regeling, terwijl was uitgegaan van 20.000 mensen. Dijsselbloem zei dat de maatregel een kickstart heeft gegeven aan het herstel van de woningmarkt en daarmee precies doet waar ze voor bedoeld was.

Wet Werk en Zekerheid

In 2015 verandert er nogal wat op het gebied van ontslag en flexibel personeel.

De belangrijkste wijzigingen:

Vanaf 1 januari 2015

 1. Geen proeftijd meer bij tijdelijke contracten van maximaal zes maanden;
 2. Uiterlijk 1 maand voor einde contract voor bepaalde tijd melden of dienstverband wordt voortgezet;
 3. Concurrentiebeding nog maar beperkt mogelijk bij tijdelijke contracten.

Vanaf 1 juli 2015

 1. Ketenbepaling: na een periode van 2 jaar krijgt tijdelijke medewerker al een vast contract;
 2. Bij ontslag wordt de weg via het UWV de standaardroute;
 3. De ontslagvergoeding wordt transitievergoeding met een maximum van 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient.

Per 1 januari 2016

 1. WW duur wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar 24 maanden.

Belastingplan 2014/derde nota van wijziging

In de Derde nota van wijziging wordt o.a. uitwerking gegeven aan de wens om de arbeidsmarkt voor de jongeren te verbeteren.

De regeling  betreft een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstanduitkering ontvangen. Deze is van tijdelijk aard en is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de jongeren in dienst zijn twee jaar premiekorting, uiterlijk tot 31 december 2017. Voorwaarden zijn dat de banen tenminste 32 uur moet bevatten en tenminste voor de duur van een halfjaar. De regeling kan niet eerder inwerking treden dan per 1 juli 2014. Wel kunnen vanaf 1 januari 2014 jongeren aangenomen worden die dan per 1 juli 2014 onder de regeling gaan vallen. De hoogte van de nieuwe premiekorting jongeren is € 3.500 op jaarbasis.

Verder heeft de staatsecretaris op een aantal zaken nog wat verder toelichting gegeven, waarvan wij noemen:

– De van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verruiming van de schenkbelasting voor schenkingen tot € 100.000 voor de eigen woning geldt per schenker. De ontvanger kan dan meer dan € 100.000 belastingvrij ontvangen als dit is verkregen van verschillende schenkers.

– De ABN AMRO, ING, Rabobank en de SNS hebben aangegeven geen boeterente in rekening te zullen brengen bij aflossingen van leningen voor zover die uitgaan boven het standaard boetevrije bedrag (ten minste 10% van de hypotheeksom), voor zover de aflossing afkomstig is van een schenking waarop de eenmalige verhoogde schenkbelasting van toepassing is.

Begrotingsakkoord/Belastingplan 2014

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in de  ‘Tweede Nota van Wijziging op het Belastingplan 2014’  de aanpassingen naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2014, dat op 11 oktober 2013 is gesloten met de fracties D66, Christenunie en SGP, vastgelegd.

De belangrijkste wijzigingen op het oorpronkelijke Belastingplan 2014:

– Tijdelijke (in 2014) verlaging tarief box 2 van 25% naar 22% (tot 250.000,-).

– Terugdraaien geplande verlaging van de zelfstandigenaftrek.

– De geplande afbouw van de algemene heffingskorting vanaf de 4e schijf wordt teruggedraaid.

– Een tijdelijke verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf in 2014 van 0,75%.

– Verdere verlaging van de 30% marge van het gebruikelijk loon vanaf 2015.

– De werkbonus voor oudere werkenden gedurende 61-64ste leeftijd, wordt in 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft.

– De fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten blijft in versoberde vorm bestaan.

– De regeling dat de aftrek van hypotheekrente herleeft na afloop tijdelijke verhuur wordt verlengd tot eind 2014.

– De aanpassing in de kinderbijslag, waarbij de leeftijdsdifferentiatie zou komen te vervallen, wordt teruggedraaid.

– De 80%- regeling bij uitkering ineens van het stamrecht in 2014 wordt beperkt. De beperking is dat de werkgever het geld vóór 15 november 2013 op de rekening van de stamrecht BV moet hebben overgemaakt.

– De tijdelijke maatregel verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud (1 maart 2013 tot 1 maart 2014)  wordt verlengd tot eind 2014.

– Werkgeverspremies AWF/AOF worden verlaagd om arbeid goedkoper te maken.

– De maatregel om voor schoolboeken weer te moeten betalen, gaat niet door.

– De geplande MRB verlaging wordt teruggedraaid.