Prinsjesdag 2021: Belastingplannen 2022

Nu de regering demissionair is, zijn er geen grote ingrijpende nieuwe maatregelen getroffen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • Voordeel vennootschapsbelasting

De eerste schijf van 15% is verlengd van e. 245.000,- naar e. 395.000,-. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd.

 • Verliesverrekening in B.V.

Vanaf 2022 zijn verliezen onbeperkt te verrekenen met winsten van komende jaren (was tot 2021 max. 6 jaar). Tot 1 mln. kan dit volledig en voor het meerdere 50%.

 • Elektrisch rijden

Er komt een subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor met een

tegemoetkoming van 10% van de netto catalogusprijs met een maximum van e. 5.000,- per bedrijfsauto.

Voorts stijgt de bijtelling voor in 2022 aangeschafte elektrische auto’s van 12% naar 16%.

 • Zelfstandigenaftrek

De verdere verlaging van deze belastingaftrek wordt de komende jaren voortgezet. Tot 2027 is de verlaging jaarlijks e. 360,- totdat er uiteindelijk in 2036 e. 3.240,- overblijft.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeren in duurzame en innovatieve bedrijfsmiddelen wordt verder gestimuleerd. De huidige percentages van 13,5%, 27% en 36% worden in 2022 verhoogd tot 27%, 36% en 45%.

 • Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 mag je als werkgever maximaal e. 2,- per dag belastingvrij vergoeden aan thuiswerkende werknemers.

 • Box 3 heffing

Het heffingsvrije vermogen stijgt in 2022 van e. 50.000,- naar e. 50.650,- per belastingplichtige. De hoogste vermogensschijf (> 1.013.000,-) wordt iets zwaarder belast en de schijven eronder wat minder.     

Prinsjesdag 2020: Belastingplan 2021

Een aantal in het oog springende veranderingen per 1-1-2021:

 1. Box 3 heffing:
  • de heffingsvrije voet wordt verhoogd naar e. 50.000,- per belastingplichtige;
  • er gelden 3 schijven met percentage fictief rendement:

* van  e. 50.000,- – e. 100.000,-               1,90%

* van e. 100.000,- tot e. 1.000.000,-       4,50%

* van e. 1.000.000,- en meer                  5,69%

  • het belastingtarief wordt verhoogd van 30 naar 31%.
 1.  Overdrachtsbelasting:
  • voor starters van 18 tot 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning;
  • voor beleggingspanden en overige niet-eigen woningen gaat het percentage van 6 naar 8%.
 2.  Zelfstandigenaftrek:
  • versnelde afbouw van de aftrek tot e. 3.240,- in 2036.
 3. Vennootschapsbelasting- tarief:
  • e. 0,- tot e. 245.000,-       15%
  • e. 245.000,- en meer       25%
 4. Werkkostenregeling: vrije ruimte
  • tot en met e. 400.000,- loon       1,7% (was 3%)
  • boven e. 400.000,- loon              1,18% (was 1,2%)
 5. Verliesverrekening:
  • Er is aangekondigd dat per 1-1-2022 er een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening komt (is nu 6 jaar);
  • Tot 1 mln. Is het verlies volledig verrekenbaar met de belastbare winst en daarboven 50%.

Prinsjesdag 2018: Belastingplan 2019

Zoals gebruikelijk worden op Prinsjesdag de belastingwijzigingen voor 2019 en verder gepresenteerd.

De meest in het oog springende wijzingen zijn:

Inkomstenbelasting

*Tarief box 2: een verhoging van het box 2 tarief van 25% nu naar 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de verlaging van de vennootschapsbelasting in die jaren.

*Rekening-courant dga’s:  vanaf 2020 worden schulden aan de eigen vennootschap voor zover meer dan e. 500.000,- belast in box 2 als dividenduitkering.

*Monumentenaftrek: de monumentenaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling ter instandhouding van monumentwoningen.

Loonheffing

*Fiets van werkgever:  vanaf 2020 geldt er een forfaitaire bijtelling van 7% bij het loon voor een ter beschikking gestelde zakenfiets.

Vennootschapsbelasting

*Tarief vennootschapsbelasting: deze gaat in stappen omlaag: winst tot e. 200.000,- van 20% (2018) naar 19% (2019) naar 17,5% (2020) naar 16% (2021); winst vanaf e. 200.000,- van 25% (2018) naar 24,3% (2019) naar 23,9% (2010) naar 22,25% (2021).

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

*Verliesverrekening ondernemers: bedrijven kunnen vanaf 2019 hun verliezen nog maximaal 6 jaren voorwaarts compenseren met winsten. Voor bestaande verliezen blijft de huidige regeling van hooguit 9 jaren gelden

*Beperking afschrijving bedrijfspanden: Panden in eigen gebruik kunnen vanaf 2019 nog worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (was 50%).

Omzetbelasting

*Lage btw tarief: het 6% btw tarief wordt per 2019 verhoogd naar 9%.

*Kleine ondernemersregeling: ondernemers met een omzet tot e. 20.000,- kunnen vanaf 2020 kiezen voor een btw-vrijstelling.

Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft.