Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024

Nu de regering demissionair is, zijn er geen grote ingrijpende nieuwe maatregelen getroffen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • Inkomstenbelasting 2024

Het tarief van de laagste schijf wordt iets hoger: van 36,93% naar 36,97%. De schijf waarover dit tarief berekend wordt stijgt van e. 73.031,- naar e. 75.624,-.

 • Vennootschapsbelasting 2024

De tarieven en schijven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd op 19% tot e. 200.000,- en 25,8% daarboven.

 • MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling die een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan aftrekken van zijn winst, wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.  

 • Zelfstandigenaftrek

Deze belastingaftrek wordt verder verlaagd van e. 5.030,- in 2023 naar e. 3.750,- in 2024. De verlaging gaat de komende jaren in stappen verder tot e. 900,- in 2027.

 • Box 2 tarief

Het huidige tarief van 26,9% wordt volgend jaar gespitst in 2 tarieven: 24,5% tot e. 67.000,- (per belastingplichtige) en 31% daarboven.

 • Reiskostenvergoeding

Vanaf 2024 mag je als werkgever voor zakelijke en woon-werkkilometers maximaal e. 0,23 per kilometer belastingvrij vergoeden aan je werknemers.

 • WKR vrije ruimte

De verhoging van het percentage over de eerste e. 400.000,- van de fiscale loonsom in 2023 naar 3% wordt weer teruggedraaid. In 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste schijf en 1,18% over het meerdere.

Prinsjesdag 2022: Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2023 bekendgemaakt. Wij noemen een aantal belangrijke wijzigingen:

 • Box 3 heffing

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar e. 57.000 per belastingplichtige.

Voorts wordt  in de jaren 2023 t/m 2025 geheven naar de forfaitaire spaarvariant zoals gehanteerd in het rechtsherstel. Vanaf 2026 wordt geheven volgens een nieuw stelsel op basis van werkelijke rendementen.

Ook maakte de regering bekend dat er geen compensatie komt voor spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen definitieve aanslagen 2017 t/m 2020.

 • Oudedagsreserve

Vanaf 2023 kan de fiscale oudedagsreserve niet meer verder worden opgebouwd.

 • Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek zal in stappen versneld worden verlaagd van e. 6.310 in 2022 tot e. 900 in 2027.

 • Onbelaste reiskostenvergoeding

Een werkgever kan in 2023 e. 0,21 per kilometer (was e. 0,19) vergoeden aan haar werknemers. 

 • Middelingsregeling

Deze wordt per 2023 afgeschaft, waarbij over de jaren t/m 2022 nog wel kan worden gemiddeld.

 • Vennootschapsbelasting

Het tarief van de 1e schijf wordt per 2023 verhoogd van 15 naar 19%, waarbij deze schijf wordt verkort van e. 395.000 naar e. 200.000. Het meerdere wordt belast met 25,8% (was 25%).

 • Zonnepanelen

Er komt per 2023 een btw nultarief op het leveren en plaatsten van zonnepanelen.

 • Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief – dat geldt voor niet-eigen-woningen – wordt verhoogd van 8 naar 10,4%.

Prinsjesdag 2021: Belastingplannen 2022

Nu de regering demissionair is, zijn er geen grote ingrijpende nieuwe maatregelen getroffen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • Voordeel vennootschapsbelasting

De eerste schijf van 15% is verlengd van e. 245.000,- naar e. 395.000,-. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd.

 • Verliesverrekening in B.V.

Vanaf 2022 zijn verliezen onbeperkt te verrekenen met winsten van komende jaren (was tot 2021 max. 6 jaar). Tot 1 mln. kan dit volledig en voor het meerdere 50%.

 • Elektrisch rijden

Er komt een subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor met een

tegemoetkoming van 10% van de netto catalogusprijs met een maximum van e. 5.000,- per bedrijfsauto.

Voorts stijgt de bijtelling voor in 2022 aangeschafte elektrische auto’s van 12% naar 16%.

 • Zelfstandigenaftrek

De verdere verlaging van deze belastingaftrek wordt de komende jaren voortgezet. Tot 2027 is de verlaging jaarlijks e. 360,- totdat er uiteindelijk in 2036 e. 3.240,- overblijft.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeren in duurzame en innovatieve bedrijfsmiddelen wordt verder gestimuleerd. De huidige percentages van 13,5%, 27% en 36% worden in 2022 verhoogd tot 27%, 36% en 45%.

 • Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 mag je als werkgever maximaal e. 2,- per dag belastingvrij vergoeden aan thuiswerkende werknemers.

 • Box 3 heffing

Het heffingsvrije vermogen stijgt in 2022 van e. 50.000,- naar e. 50.650,- per belastingplichtige. De hoogste vermogensschijf (> 1.013.000,-) wordt iets zwaarder belast en de schijven eronder wat minder.     

Prinsjesdag 2020: Belastingplan 2021

Een aantal in het oog springende veranderingen per 1-1-2021:

 1. Box 3 heffing:
  • de heffingsvrije voet wordt verhoogd naar e. 50.000,- per belastingplichtige;
  • er gelden 3 schijven met percentage fictief rendement:

* van  e. 50.000,- – e. 100.000,-               1,90%

* van e. 100.000,- tot e. 1.000.000,-       4,50%

* van e. 1.000.000,- en meer                  5,69%

  • het belastingtarief wordt verhoogd van 30 naar 31%.
 1.  Overdrachtsbelasting:
  • voor starters van 18 tot 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning;
  • voor beleggingspanden en overige niet-eigen woningen gaat het percentage van 6 naar 8%.
 2.  Zelfstandigenaftrek:
  • versnelde afbouw van de aftrek tot e. 3.240,- in 2036.
 3. Vennootschapsbelasting- tarief:
  • e. 0,- tot e. 245.000,-       15%
  • e. 245.000,- en meer       25%
 4. Werkkostenregeling: vrije ruimte
  • tot en met e. 400.000,- loon       1,7% (was 3%)
  • boven e. 400.000,- loon              1,18% (was 1,2%)
 5. Verliesverrekening:
  • Er is aangekondigd dat per 1-1-2022 er een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening komt (is nu 6 jaar);
  • Tot 1 mln. Is het verlies volledig verrekenbaar met de belastbare winst en daarboven 50%.

Prinsjesdag 2018: Belastingplan 2019

Zoals gebruikelijk worden op Prinsjesdag de belastingwijzigingen voor 2019 en verder gepresenteerd.

De meest in het oog springende wijzingen zijn:

Inkomstenbelasting

*Tarief box 2: een verhoging van het box 2 tarief van 25% nu naar 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de verlaging van de vennootschapsbelasting in die jaren.

*Rekening-courant dga’s:  vanaf 2020 worden schulden aan de eigen vennootschap voor zover meer dan e. 500.000,- belast in box 2 als dividenduitkering.

*Monumentenaftrek: de monumentenaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling ter instandhouding van monumentwoningen.

Loonheffing

*Fiets van werkgever:  vanaf 2020 geldt er een forfaitaire bijtelling van 7% bij het loon voor een ter beschikking gestelde zakenfiets.

Vennootschapsbelasting

*Tarief vennootschapsbelasting: deze gaat in stappen omlaag: winst tot e. 200.000,- van 20% (2018) naar 19% (2019) naar 17,5% (2020) naar 16% (2021); winst vanaf e. 200.000,- van 25% (2018) naar 24,3% (2019) naar 23,9% (2010) naar 22,25% (2021).

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

*Verliesverrekening ondernemers: bedrijven kunnen vanaf 2019 hun verliezen nog maximaal 6 jaren voorwaarts compenseren met winsten. Voor bestaande verliezen blijft de huidige regeling van hooguit 9 jaren gelden

*Beperking afschrijving bedrijfspanden: Panden in eigen gebruik kunnen vanaf 2019 nog worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (was 50%).

Omzetbelasting

*Lage btw tarief: het 6% btw tarief wordt per 2019 verhoogd naar 9%.

*Kleine ondernemersregeling: ondernemers met een omzet tot e. 20.000,- kunnen vanaf 2020 kiezen voor een btw-vrijstelling.

Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft.